Kimliğimiz|Projeler|Yayınlar|Doğuş Öyküsü |Gönüllü İnci Grubu | İletişim | Ana Sayfa
 

AMACIMIZ NE?

Derneğin amacı "Toplumda ekoloji bilincinin oluşmasını sağlayarak doğal kaynakların tüketilmeden, korunarak kullanılması ve bu yolla dünya zenginliklerinin gelecek nesillere devrinin sağlanması" dır.

AMACIMIZI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN NELER YAPIYORUZ?

Dernek, amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

1. Doğa-insan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunları tesbit eder.

2. Sorunların çözümlenmesi ve önlenmesi amacıyla araştırmalar yapar veya yaptırır, öneriler geliştirir.

3. Doğa – insan ilişkilerinin dengeli ve sürdürülebilir olması için eğitim çalışmaları yapar ve benzeri bilimsel-sosyal etkinlikler düzenler, sürdürülenlere katılır. 

4. Amacını  destekleyecek eğitim-tanıtım malzemeleri üretir.

5. Amaçlar doğrultusunda ulusal vaya uluslararası düzeyde başka kişi ya da kurumların  etkinliklerini destekler veya işbirliği yapar. 

6. Ulusal veya uluslararası düzeyde projeler oluşturur, varolan projelere katılır veya  bu projeleri hayata geçirir.

7. Ulusal ve uluslararası düzeyde danışmanlık yapar. 

8. Gerektiğinde doğa-insan ilişkileri sorunlarının çözümü için her türlü yargı yoluna başvurur veya başka kişi ya da kurumları destekler.

GELİR KAYNAĞIMIZ NELER?

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a. Üye Aidatları: Üye aidatı; üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödentidir. Yıllık aidat en az 10.000.000.- TL'dir. Yıllık aidat Genel Kurul tarafından günün koşullarına göre yeniden tespit edilir,
b. Derneğin mal varlıklarından elde edilecek gelirler,
c. Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar,
d. Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, festival, gösteri, gezi, kermes, gece ile benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,
e. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan bağış ve yardımlardan elde edilecek gelirler.
f. 2908 sayılı yasanın 60 ve 90. maddelerine uygun olarak sağlanacak öteki gelirler

NASIL ÜYE OLUNUR?

Dernekte üç tür üyelik vardır. Bunlar:
a. Asıl Üye: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise Genel Kurul toplantılarına katılmak, aidatlarını zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.
b. Fahri Üye: Derneğe, amaç ve hizmet konularına sevgi ve saygısı bulunanlar arasından, en az iki üyenin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile seçilen fahri nitelikli üyeliktir. Fahri üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp, istedikleri takdirde aidat verebilirler.

c. Onur Üyesi : Toplumdaki saygınlığı Derneğin amaç ve çalışmalarına uygun bir konumda olan ve Dernek üyeleri arasında bulunmasının  bu amaç ve çalışmaların gücünü arttıracağına inanılan, önder ve özel nitelikli  kişiler Genel Kurul kararıyla onur üyeliğine seçilir.

KİMLER ÜYE OLABİLİR ?

Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir:
a. 18 yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanmaya yeterli olmak,
b. Derneğin iki üyesi tarafından önerilmiş bulunmak,
c. Dernek Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından üyeliği onaylanmış olmak,
d. Yabancılar için Türkiye'de oturma hakkına sahip olmak,
e. Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca, derneklere üye olmaları yasaklananlar ve özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar, Dernek aidatlarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar Derneğe üye olamazlar.

KURUCULAR KİMLER?

1. Doç. Dr. Mustafa SARI
2. Ayşe Şahika ERTAN
3. Asaf ERTAN
4. Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL
5. Sevil SARI
6. Haluk KUTAY
7. Biricik ARCAN
8. Ali KASAPOĞLU

2SDesign Copyright 2004